Keuringen

Werkgevers zijn, volgens de Arbowet, verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun personeel. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat de risico's bij het uitvoeren van werkzaamheden minimaal zijn. De Arbowet schrijft daarom voor, dat gereedschappen periodiek gekeurd dienen te worden.

Apalus kan, als gecertificeerd keurmeester, deze keuring voor u verrichten. Desgewenst worden de inspecties en keuringen op uw bedrijf uitgevoerd. Indien mogelijk, op de door u gewenste tijd, eventueel buiten de reguliere werktijden ('s avonds en op zaterdag).

Door deze periodieke inspecties worden ongevalrisico's sterk gereduceerd. Onze inspecties hebben echter nog een meerwaarde. Wanneer u wenst, inventariseren en nummeren we uw gereedschapsassortiment en leggen dit vast. Na de keuring ontvangt u de inspectiecertificaten van uw gereedschappen, PBM's en arbeidsmiddelen.

Wij verrichten de door de Arbowet en/of VCA vereiste veiligheidskeuringen aan o.a.:
• Elektrische arbeidsmiddelen (NEN 3140)
• Ladders en trappen (NEN 2484 / EN 131)
• Rolsteigers (EN 1004)
• Hijsmiddelen (onder de haak)
• Valbeveiligingen, harnassen,touwwerk, valstoppers en PBM's
• Magazijnstellingen
• Tuin- en parkmachines

Klik op onderstaande items voor meer informatie:
Veiligheidskeuring elektrische arbeidsmiddelen
Welke apparatuur wordt gekeurd en hoe vaak?
Veiligheidskeuring klimmaterieel
Veiligheidskeuring hijsmiddelen
Inspectie veiligheidsharnassen en PBM's
Keuren stalen opslagsystemen
Keuren tuin- en parkmachines

Veiligheidskeuring elektrische arbeidsmiddelen

De Arbowet stelt algemene eisen aan de elektrische veiligheid, die vastliggen in de norm NEN 3140. Adequate voorzorgsmaatregelen kunnen veel narigheid voorkomen.

Een van deze maatregelen is uw elektrisch gereedschap periodiek laten keuren volgens de NEN3140. Ondeugdelijkheid als risicofactor wordt op deze wijze zo goed als geëlimineerd, waarmee de kans op incidenten en productiestops aanzienlijk afneemt. U voldoet hiermee bovendien aan de eisen van de Arbowet.

Welke elektrische apparatuur wordt gekeurd en hoe vaak?

Apalus verzorgt de NEN3140 keuringen voor u op alle elektrische handgereedschappen, verplaatsbare elektrische werktuigen, handlampen en verplaatsbare leidingen, geschikt tot een spanning van 400V. Deze periodieke NEN3140 veiligheidskeuring moet minimaal éénmaal per jaar, alsmede na elke reparatie, uitgevoerd worden. Nieuwe, van CE-merk voorziene, apparatuur hoeft pas een jaar na aanschaf gekeurd te worden.

Waar bestaat de NEN3140 veiligheidskeuring uit:

1. De visuele inspectie:
De apparatuur wordt visueel geïnspecteerd op eventuele gebreken, zoals beschadigde aansluitleidingen, gebreken aan de behuizing en de bedieningsorganen en zijn steker/contrasteker, overeenkomstig de correcte klasse I of II.

2. Controle door meting:
De apparatuur wordt m.b.v. moderne meetapparatuur (Fluke 6500) volgens geëigende protocollen getest op weerstand van de aardleiding, isolatieweerstand, alsmede lekstromen via aardleiding en via aanraking.

3. Registratie:
Goedgekeurde apparatuur wordt voorzien van een speciale goedkeuringssticker met weergave van de volgende keuringsdata. Bovendien wordt een testcertificaat verstrekt, zodat u kunt aantonen dat in uw bedrijf de veiligheid bij gebruik van de elektrische apparatuur is gewaarborgd.

Veiligheidskeuring klimmaterieel

Apalus is gecertificeerd om al uw ladders, trappen en rolsteigers voor u te keuren volgens het besluit draagbaar klimmateriaal, NEN 2484 / EN 131 (ladders en trappen) en EN 1004 (rolsteigeronderdelen en kamer/klapsteigers). Indien mogelijk, voeren wij ter plaatse kleine reparaties uit. Uw klimmateriaal wordt voorzien van alle stickers, aanwijzingen en certificaten zodat u bij controle door de ARBO-dienst direct en duidelijk kunt laten zien dat u aan alle geldende eisen voldoet.

Veiligheidskeuring hijsmiddelen

Hijshulpmiddelen zoals hijsbanden, staalstroppen, sluitingen en oogbouten hebben een vrij hoog ongelukrisico. Daarom dienen deze regelmatig te worden geïnspecteerd.Slijtage en/of overbelasting zijn vaak de oorzaak van een slechte kwaliteit van het hijsmateriaal. Volgens risicoanalyse is bepaald dat buiten de periodieke inspectie ook een beproeving moet plaatsvinden Dit kan om de 3, 5 of 10 jaar zijn, afhankelijk wat er door de fabrikant is vastgesteld. Bij levering van nieuwe hijsmiddelen wordt altijd een '2A' verklaring afgegeven. Het is noodzakelijk voor inspectie en beproeving dat deze verklaring aanwezig is.

Inspectie veiligheidsharnassen en PBM's

Vallen van hoogte is de nr. 1 oorzaak van dodelijke ongevallen en ernstig letsel op de werkplek. De wetgeving omtrent valbeveiliging lijkt rauwe kost. Maar de bedoeling is helder: valgevaar moet doeltreffend worden aangepakt. Het artikel 'voorkomen van valgevaar' is ook in de nieuwe Arbowet (vanaf 1 januari 2007 van kracht gegaan) uitgebreid. Het komt er op neer dat in iedere situatie het valgevaar specifiek bekeken dient te worden, ook al is de valhoogte minder dan 2.5 meter.

Apalus Maintenance Support is gecertificeerd harnassen, lijnen, valstoppers en PBM's te inspecteren.

Veiligheidskeuring stalen opslagsystemen

Volgens de ARBO wetgeving is een jaarlijkse veiligheidskeuring van magazijnstellingen en entresolvloeren verplicht. Deze verplichting geldt ook;
• Na installatie van uw magazijnstelling (nulmeting)
• Na verplaatsing van uw magazijnstelling
• Na schade aan uw magazijnstelling

De werkgever is wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van het personeel wanneer zij werken met logistieke arbeidsmiddelen. Een periodieke inspectie is dus van groot belang. Apalus Maintenance Support is gecertificeerd voor het keuren van magazijnstellingen en entresolvloeren. Bij het keuren wordt o.a.gelet op schade, scheefstand, ontbrekende onderdelen en aanrijbeveiligingen.

Keuring tuin- en parkmachines

Volgens de ARBO-wet dient u al uw tuin- en parkmachines periodiek te laten keuren. Apalus is gecertificeerd om deze keuringen voor u te verzorgen.
De machines worden beoordeeld op basis van ARBO-regelgeving, machinerichtlijn en indien nodig het voertuigreglement.
Bij goedkeuring wordt een goedkeuringssticker op de machine aangebracht en ontvangt u een certificaat.
Het betreft de volgende categorieën tuin- en parkmachines:
- zelfrijdende werktuigen (zoals een zitmaaier)
- motor gereedschap (zoals kettingzaag, bosmaaier, loopmaaier, etc.)